ОТДЕЛИ

КОМУНИКАЦИИ

 

Църквата на адвентистите от седмия ден разнася вестта си с ясното съзнание, че веста за надежда се предава като насочим усилията си върху подобряване на качеството на живота, който достига своята пълнота в Исус Христос. За да комуникираме живо и ефикасно с хората, ние осъзнаваме ролята на съвременните средства за комуникация  и ги използваме активно.